شرایط وام قرض الحسنه

۱-واگذاری امتیاز وام قرض الحسنه ازطرف دفتر تشریفات الماس احمدیان به زوجین وهم استانی های عزیز جهت تسهیل در برگزاری مراسم ازدواج ،مجالس ، سمیناروهمایش می باشد.

۲-کل سود این وام ۴درصد می باشد.

۳-این وام به صورت اقساط ۹،۶،۳ و۱۲ ماهه می باشد.

۴-مدت انتظار جهت گرفتن وام با توجه به تراکم مشتریان حدود۲ماه است.

۵-این وام بدون پیش پرداخت می باشد.

۶-به دلیل تراکم مراجعه و تسریع درانجام اموراداری ازمشتریان عزیزتقاضامندیم حداقل ۲ماه زودترازبرگزاری مراسم به دفترتشریفات مراجعه نمایند.

۷-اولویت واگذاری وام به کسانی است که زودترثبت نام نمایند.