معرفی

مطالب

سفره عقد وجزئیات آن

سفره در فرهنگ ایرانی، جایگاه ارزشمندی دارد.سفره نماد هم بستگی اعضای خانواده است. سفره رامی توان نمادبرکت نیز دانست؛ چرا که عامل پیدایش آن زنان هستند. زنانی که از دوران باستان، برای جمع آوری محصول گندم ازسفره ها استفاده می کردندوبعدتر، سفره به محلی برای قراردادن نان تبدیل شد.درفرهنگ ایرانی ازسفره بسیاریاد شده است ودرباره ی فلسفه ی آن بسیار سخن گفته شده است. یکی ازارزشمندترین ونیز، قدیمی ترین سفره های ایرانی، سفره ی عقداست…

اجزاء اصلی سفره عقد

شیرینی؛وجود شیرینی بر سر سفره ی عقد نماد آمدن شهد خوشبختی به زندگی عروس و داماد است. شیرینی سفره ی عقد باید کوچک و تازه باشد.

میوه؛میوه نماد نعمت و برکت الهی است که وجود آن در سفره ی عقد به امید برخورداری عروس و داماد از نعمات پروردگار است.

جا حلقه ای؛پس از جاری شدن خطبه ی عقد، عروس و داماد انگشتر یکدیگر را به دست هم می کنند…

هارمونی وهدف ازسفره عقد

اگر فلسفه ی زیبایی را مورد بررسی قرار دهیم، می توان دو نگرش را مد نظر داشت:

نخست درکی زیبایی شناسانه ازاشیا و مناظر به طور آزادوخارج از هرگونه وابستگی، دوم درکی وابسته، توام بامقایسه ی یک موردخاص باچند مورد متفاوت.به عنوان مثال وقتی می گوییم که فلان گل به نظرمن زیباست نظرشخصی ازآن گل ارائه داده ایم که خالی از هرگونه مقایسه است.درین مورد عقیده ی ما درکی آزاد است ولی وقتی یک گل را در میان چندین گل مقایسه می کنیم حکم نگرش وابسته را می گیرد…