تصاویرمجلس عروسی درباغ تالارتاک

تصاویررقص تانگو ومه سرد 

صحبت های آقا داماد عزیز 

تصاویرگل آرایی،دف وگلریزان وسفره عقد

تصاویرسفره عقد،گل آرایی وپذیرایی

تصاویرمیزشام عروس وداماد

آتشبازی خروجی تالاراشراف

دف وگلریزان ورودی تالاراشراف

جشن اصناف با حضورمسئولان درتالاراشراف

تالار، رستوران VIPو سفره خانه سنتی اشراف 

پذیرایی شام در تالاراشراف 

پذیرایی دسروژله در تالاراشراف 

نمونه گیفت مراسم ازدواج

عکاسی وفیلمبرداری فرمالیته عروس وداماد