مطالب

مراسم عروسی از ابتدا تا انتها

خواستگاری :

خواستگاری به معنای پیشنهادازدواج می باشد.مراسمی که درآن دامادبه همراه خانواده اش باگل وشیرینی به منزل عروس می روندو عروس راازخانواده اش خواستگاری می کنند. اگرخانواده هاوعروس ودامادازقبل نسبت به هم آشنایی داشته باشنداین مراسم راحت تر وسریع ترانجام می شود. در مراسم خواستگاری هر یک از طرفین شرایط و خواسته های خود را مطرح می کنند…

آداب عروسی در قوم های مختلف

بختیاری

یک روز پیش از عروسی، مقداری بارو بنشن به نام «باروزی» از طرف دامادبه خانهٔ عروس ارسال می‌شود. صبح روز عروسی خانواده‌های وابسته به دامادهمراه با توشمال‌ها شادی‌کنان به طرف خانهٔ عروس راه می‌افتند. زنان و دختران قبل از وارد شدن به خانهٔ عروس در میانهٔ راه آوازهایی به نام (دوالالی) می‌خوانند.نزدیک خانهٔ عروس که رسیدند، خانوادهٔ عروس به پیشواز می‌آیند و مهمانان را به داخل می‌برند…

برنامه ریزی برای مراسم عروسی

مراسم عروسی یکی ازمهمترین وزیباترین ودر عین حال پیچیده‌ترین کارهای عروس و داماد جوان است که می‌خواهند مقدمات زندگی مشترک خود را شروع کنند. ازدواج درهر شهرو هرملیتی، آداب ورسوم خودش رادارد، منتها همیشه جشن عروسی ازبیرون ساده و راحت به نظر می‌رسدو برای کسانی که هرروزبایستی تمام وقتشان رابرای پایه‌ریزی و ترتیب دادن آیتم‌هایی مثل رزرو تالار و باغ عروسی، رزرو آتلیه عکاسی و فیلمبرداری و گل فروشی و ماشین عروس و هزاران کار ریز و درشت بگذارند، بسیار سخت و طاقت فرساست، ولی انگیزه‌ای که آن شب رویایی به عروس و داماد می‌دهد، همه چیز را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند…

چگونه بهترین مراسم عروسی را داشته باشیم؟

همه مادوست داریم مراسم عروسی مابهترین مراسم درکل فامیل باشد.برای عروس ودامادها غرورآمیزاست که بعدازمراسم عروسی ازمهمانان بشنوند که چقدربه آنهاخوش گذشته است وتامدت‌هاحرف زدن درباره مراسم عروسیشان نقل مجلس دوستان و فامیل باشد.ولی سؤال مهم این است که دوست دارید برگزاری مراسم عروسی شما چگونه برگزار شود؟ …

مراسم عروسی در کشورهای مختلف

مراسم عروسی اگرچه درذات خود رسمی کردن پیوند میان دونفراست. امااین تمام ماجرانیست.مراسم،رسم ورسوم وبایدهاونبایدهای آن درفرهنگ‌های سرتاسرجهان وگاهی حتی ازمحله‌ای به محله یاشهری به شهردیگردرکشوری واحد، امری متفاوت است. برخی ازاین رسم ورسوم آن‌ قدرجالب وعجیب هستندکه درهمه جای جهان دهان به دهان می‌چرخند.دراین نوشتار ۱۰ رسم عجیب وجالب مراسم عروسی را در کشورهای مختلف بخوانید…