مطالب

آشنایی با آداب و رسوم جشن عقد ایرانی

مراسم عقد و عروسی ایرانی برمی گردد به ایران باستان و آئین زرتشت که معمولاً بعد از مراسم بله برون و آشنائی دو خانواده صورت می گیرد.در بیشتر اقوام و شهرهای ایرانی مراسم نامزدی یا عقد را خانواده دختر خانم برگزار می‌کنند و تمام مخارج آن را هم بر عهده می‌گیرند و آقا داماد و خانواده با کیک و گل به مراسم می‌روند. دربرخی شهرها مراسم درخانه عروس برگزار می‌شود اما میوه و شام مراسم را خانواده داماد تهیه می‌کنند و به خانه دختر خانم می‌آورند.بعضی اقوام هم رسم دارند که خانواده عروس و داماد هر کدام برای فامیل خودشان یک مراسم نامزدی یا عقد ترتیب می‌دهند. در مورد تمام این موارد باید در مجلس بله برون توافق کنید و مسئولیت‌های توافقی را به گردن بگیرید…

چگونه مراسم عقد را به صورت مدرن و امروزی برگزار کنیم ؟

امروزه ابتدا عروس وداماد هرکدام بایک قطعه عکس وشناسنامه هایشان به دفترثبت ازدواج مراجعه می کنندتادرآن جا نامه ای برای انجام آزمایشات پزشکی قبل ازازدواج شامل( ایدز ، هپاتیت ، تالاسمی و …)وشرکت درکلاس های توجیهی بهداشت وتنظیم خانواده صادر شود.بعدازانجام آزمایش عروس ودامادبادردست داشتن نتیجه آزمایش وشناسنامه های خودهم چنین دوشاهدمردبالای هجده سال به همراه پدرعروس خانم می توانندبرای عقداقدام کنند. اگربخواهندمی تواننددوباره به دفتر ثبت ازدواج مراجعه کنندتاهمان جابه عقد یکدیگردربیایند که این حالت هزینه ی کم تری خواهد داشت. اماقطعاً اقوام درجه ی یک می توانند هنگام عقدحضور داشته باشند. اگرهم دوست داشته باشند که مراسم رادرخانه ی پدرعروس ویا دریک میهمانی برگزار کنند، می توانند عاقد را به محل عقد دعوت کنند…

تشریفات مراسم عقد به چه صورت هست؟

یکی از مهمترین مراسم هایی که برای خانواده ها بسیار مهم هست مراسم عقد می باشد که بسیاری از خانواده ها مراسم عقد را با مراسم عروسی برگزار می کنند البته نظرها در این خصوص متفاوت هست که بین خانواده ها تصمیم گیری می شود.عروس و داماد ها امروزه هر کدام با یک قطعه عکس و شناسنامه به دفتر ثبت ازدواج مراجعه می کنند تا در آن جا نامه ای برای انجام آزمایشات پزشکی قبل از ازدواج شامل( ایدز ، هپاتیت ، تالاسمی و …) و شرکت در کلاس های توجیهی بهداشت و تنظیم خانواده صادر شود.بعد از انجام آزمایش عروس و داماد با در دست داشتن نتیجه آزمایش و شناسنامه های خود هم چنین دو شاهد مرد بالای هجده سال به همراه پدر عروس خانم می توانند برای عقد اقدام کنند…