مطالب

مراسم ولیمه حجاج

یکی از رسم ها و سنت های اسلامی ولیمه دادن است. ولیمه دادن به معنای دعوت عده ای از افراد فامیل، همسایگان و فقرا به مهمانی صرف غذا است که این مهمانی می تواند یک مهمانی شام باشد. در اسلام به دادن ولیمه سفارش شده است و معمولاً در مواردی مانند ازدواج، تولد فرزند، خرید منزل و مراجعت از مکه ولیمه داده می شود. مسلمانان معتقدند ولیمه دادن و برگزاری مهمانی کینه ها را از دل می برد و دل ها را به هم نزدیک می کند و باعث افزایش رزق و روزی می شود…